Regulamin

REZERWACJA PRZEJAZU JEST JEDNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU.

Rezerwacje, których pasażerowie dokonali mailem poprzez formularz na naszej stronie www lub za pośrednictwem smsa, a które nie zostały przez nas potwierdzone wiadomością zwrotną (mailem bądź smsem) uznaje się za nieważne.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).
 2. Pasażer
  1. Pasażer powinien przybyć na wskazany przystanek co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem mikrobusu.
  2. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osobie, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż mikrobus nie będzie oczekiwał na pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. W przypadku, gdy brak wymaganych dokumentów lub zatrzymanie przez uprawnione służby spowoduje przerwanie podróży, pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.
  3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi mikrobusu.
  4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia mikrobusu) i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
  5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania śmieci w mikrobusie, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje wyłączenie mikrobusu z eksploatacji, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia mikrobusu z eksploatacji.
  6. W przypadku, gdy mikrobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, pasażer jest zobowiązany do korzystania z nich podczas podróży.
  7. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym podczas całej podróży.
  8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu pasażera w mikrobusie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza mikrobusem, nie są objęte tym ubezpieczeniem. przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pasażerów przebywających poza mikrobusem.
  9. Pasażer, który przewozi rzeczy niedozwolone w krajach, przez które przejeżdża mikrobus, w tym zbyt duża ilość papierosów lub alkoholu jak również papierosy lub alkohol bez banderoli celnej kraju, w którym został zakupiony, może zostać pozostawiony w miejscu kontroli, aby mikrobus mogł kontynuować podróż, jeśli kontrola jest z winy pasażera i trwa dłużej niż 10 minut. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani żadna inna rekompensata.
  10. Jeżeli podróż została wstrzymana z winy pasażera, mikrobus ma prawo odjechać po 10 minutach bez danej osoby. Np. w sytuacji kiedy pasażer nie wrócił na czas z przerwy, z toalety lub został poddany kontroli dokumentów które są nieważne lub ich brak uniemożliwia kontynuowania dalszej podróży.
 3. Przewoźnik
  1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w mikrobusie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy pasażer:
   • nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
   • nie poinformował przewoźnika o chęci przewozu zwierzęcia domowego (istnieje możliwość przewozu zwierząt domowych po wcześniejszym poinformowaniu i ustaleniu warunków z przewoźnikiem),
   • nie poinformował o podróży z dzieckiem, dla którego wymagany jest fotelik, a pasażer nie ma go ze sobą. Przewoźnik ma możliwość zorganizowania fotelika, ale musi być o tym odpowiednio wcześnie poinformowany,
   • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
   • zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi pasażer. Skorzystanie przez przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
  2. W mikrobusie zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, a także palenie tytoniu.
  3. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
  4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
  5. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej) ani wynikających z nich bliżej nieokreślonych skutków, np. kradzieży/uszkodzenia pojazdu przed planowanym wyjazdem.
  6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za brak wiedzy pasażera na temat przepisów celnych w UE.
  7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
  8. Przewoźnik nie odpowiada ani nie ponosi odpowiedzialności za pasażerów, którzy znajdują się poza mikrobusem, np. podczas postoju na parkingu, stacji benzynowej oraz podczas przeprawy promowej, kiedy to pasażer znajduje się na pokładzie promu.
  9. Przewoźnik nie ma obowiązku czekać na pasażera, który nie wrócił do mikrobusu po odbytej przeprawie promowej.
  10. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innemu przewoźnikowi w przypadku ewentualnej awarii pojazdu lub nagłej choroby/niedyspozycji kierowcy.
  11. W przypadku awarii pojazdu w czasie wykonywania transportu, przewoźnik zapewni kontynuację przejazdu do maksymalnie 12 godzin od momentu przerwania podróży.
  12. Przewoźnik ma prawo do użycia numeru telefonu, z którego była dokonywana rezerwacja w celu ułożenia trasyi poinformowaniu o godzinie odjazdu oraz przesłaniu informacji dotyczącej danej podróży oraz regulaminu.
 4. Bilety
  1. Rezerwacji miejsc w mikrobusie dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej.
  2. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika.
  3. Płatności za bilety można dokonać u kierowcy (dotyczy rezerwacji dla maksymalnie dwóch osob), za pośrednictwem PayPal lub przelewem na nasze konto bankowe. Numer konta bankowego znajduje się na stronie firmy w zakładce „Kontakt”. W przypadku rezerwowania przejazdu dla więcej niż dwóch osób płatności należy dokonać podczas dokonywania rezerwacji.
  4. Zmiana daty wyjazdu/powrotu w dniu wyjazdu/powrotu nie jest możliwa.
  5. W przypadku rezygnacji przez pasażera z odbycia podróży przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
   • 50 % wartości biletu – w przypadku zgłoszenia dokonanego od 24 do 12 godzin przed wyjazdem,
   • 80 % wartości biletu – w przypadku zgłoszenia dokonanego poniżej 12 godzin przed wyjazdem,
   • 100 % wartości biletu – w przypadku nie zgłoszenia rezygnacji przejazdu.

   Rezygnacji można dokonać tylko telefonicznie. Inne formy rezygnacji nie będą przyjęte przez przewoźnika.

  6. W przypadku niezgłoszenia się pasażera na odjazd mikrobusu lub rezygnacji do 12 godzin przed planowaną godziną wyjazdu, pasażer traci prawo żądania zwrotu wartości biletu. Jeżeli bilet nie został jeszcze opłacony, pasażer musi dokonać płatności tego samego dnia na konto przewoźnika: mBank PL62114020040000320275934758.
   Karta klienta z rabatem na przejazd nie może być wykorzystana w okresie Świąt Wielkanocnych oraz w okresie Świąt Bożego Narodzenia (dokładne daty wyszczególnione są w zakładce „Cennik”).
  7. Pasażer, który dokonuje płatności za bilet podczas podróży u kierowcy, musi być dostępny pod numerem telefonu, podanym podczas dokonywania rezerwacji, od momentu rezerwacji do wyjazdu. Jeżeli nie będzie możliwości kontaktu przez 8 godzin, przewoźnik ma prawo usunąć pasażera z listy pasażerów. Związane jest to z ograniczoną liczbą miejsc na przejazdy oraz pustymi rezerwacjami miejsc.
  8. Rezerwacje świąteczne oraz noworoczne muszą być opłacone do 15 dni przed planowanym wyjazdem. Kwota traktowana jest jako zadatek, bez możliwości zwrotu. Istnieje jedynie możliwość przewozu innego pasażera niż ten, który jest w rezerwacji.
 5. Bagaże
  1. Każda sztuka bagażu pasażera przewożona w luku bagażowym powinna być opisana imieniem i nazwiskiem pasażera, miejscem wsiadania i wysiadania, zgodnie z posiadanym biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż.
  2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o wadze łącznej nie przekraczającej 50 kg.
  3. Pasażer może zabrać do mikrobusu bagaż podręczny o wadze do 10 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
  4. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż przewoźnik pobiera opłatę za sztukę nadbagażu o wadze do 15 kg 100 DKK / 60 PLN. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luku bagażowego.
  5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli bagaż nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
  6. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz wydzielającego nieprzyjemny zapach.
  7. Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż przewożony w luku bagażowym jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu za przejazd. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego.
  8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym.
  9. Przewoźnik ani kierowca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego, wyrobów cukierniczych, jedzenia, słoików, butelek, termosów, szkła, porcelany oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
  10. Przewoźnik ani kierowca nie odpowiada za uszkodzenia walizki, torby, plecaka podczas wkładania lub wyciągania z busa jak i również podczas jazdy kiedy to bagaże przemieszczają się w pojeździe. Również podczas awaryjnego hamowania w sytuacji zagrożenia na drodze.
  11. Przedmioty pozostawione w mikrobusie przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.